Trạng thái phòng

Loại phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng
SUPERIOR S1 S2 S3 S4 S5
Hết Hết Đặt phòng Đặt phòng Hết
DELUXE D1 D2 D3 D4 D5
Hết Đặt phòng Hết Đặt phòng Đặt phòng
FAMILY F1 F2 F3 F4 F5
Đặt phòng Đặt phòng Đặt phòng Hết Đặt phòng
Theo dõi và like
Facebook24
Facebook
Google+45
http://cobahotel.com/trang-thai-phong/">
Instagram32
YouTube67
Follow by Email20